مراحل اكتشاف سنگهاي تزييني و نما

مراحل اكتشاف سنگهاي تزييني و نما

اكتشاف سنگهای تزيينی و نما در چهار مرحله شناسايی، پی جويی، اكتشاف عمومی و اكتشاف تفصيلی به شرح زير انجام می شود.

1. شناسايي


در اين مرحله اقدامات زير انجام ميگيرد:

الف. جمع آوری اطلاعات

جمع آوری كليه نقشه های پايه شامل نقشه های زمين شناسی، توپوگرافی و عكسهای هوايی و ماهواره ای؛

جمع آوری گزارشها و كارهای اكتشافی قبلی و بررسی آنها.

ب.مشخص كردن محدوده های پاركهای ملی، مناطق حفاظت شده، مناطق باستانی، نظامی و انتظامی، مناطق مسكونی؛
ج.بررسی نقشه‌های زمين شناسی در مقياس 1:250000 و 1:100000 با هدف مشخص كردن سازندهای دارای واحدهای سنگی مناسب سنگهای تزيينی و نما؛
د. بازديد و كنترل صحرايی واحدهای سنگی مستعد و برداشت نمونه های غيرهوا زده برای مطالعات سنگ‌شناسی؛
ه. برداشت تعداد محدودی نمونه و انجام مطالعات ميكروسكوپی و تجزيه شيميايی؛
و. جمع بندی و تدوين گزارش مرحله شناسايی؛
ز. ارائه برنامه مرحله پي‌جويی برای مناطق مورد بررسی.


1. مرحله پی جويیاقدامات مرحله پيجويی به شرح زيراست:
الف- بررسی كارهای انجام شده قبلی (مرحله شناسايی)؛
؛ ب- بررسيهای زمين شناسی در مقياس 1:500000 و 1:25000
ج- واحدهای سنگی كه از نظر مشخصات كلی برای سنگ تزيينی و نما مناسب باشند بايد در مقاطع و نقاط مختلف مورد بازديد قرار گيرند و بخش های دارای مقاومت مكانيكی مناسب بدون مواد، با شيب توپوگرافی و موقعيت مكانی و معدنی مناسب، به منظور بررسی بيش تر انتخاب شوند . اين بخش ها از نظر وضعيت سنگ شناسی، ميكروتكتونيكی ، وجود درز و شكاف ها برداشت می‌شوند، دسترسی، شرايط استخراج و امكانات احداث سينه كارهای استخراجی مورد ارزيابی قرار گيرند.


د- يك يا چند نمونه برداشت و مورد مطالعه ميكروسكوپی و تجزيه شيميايی قرار گيرد.
ه- براي تهيه پلاك های آزمايشی بايد يك يا چند قطعه سنگ نسبتا بزرگ قابل حمل برداشت و به سنگبری ارسال شود .قطعات سنگ براي بررسی ظاهر سنگ در مقاطع مختلف، قابليت برش، ساب و صيقل مورد بررسی قرار گيرند.
و- پلاكهای تهيه شده از نظر كيفيت و زيبايی مورد ارزيابی قرار گرفته و بازاريابی شوند.

ح- انجام مطالعات اجتماعي؛
ط- انجام مطالعات زيست محيطی مقدماتی؛
ی- جمع بندی و تدوين گزارش مرحله پيجويی؛
ك- تعيين مناطق مستعد و اولويت بندی آنها براي مرحله اكتشاف عمومی؛
ل- ارايه برنامه عمليات مرحله اكتشاف عمومی.3. اكتشاف عمومی


اقدامات مرحله اكتشاف عمومی به شرح زير است:

الف- بررسي های زمين شناسی و توپوگرافی در مقياس 1:25000 تا 1:5000
ب- مطالعات صحرايی، ژئوتكنيكی و زمين شناسی ساختاری؛
ج- حفر چاهك و ترانشه؛
د- نمونه برداری به منظور تعيين خواص فيزيكی (تخلخل، چگالی، جذب آب، مقاومت يخ زدگی)، مكانيكی (مقاومت فشاری تكمحوری، كشش و سايش)، شيميايی (تجزيه شيميايي كامل) سنگ شناسی (بافت، ساخت و كانی شناسی)؛
ه- حفاری و مغزه گيری (در صورت نياز)؛
و- بررسی سطح آب زيرزمينی؛
ز- در صورتی كه طی مطالعات بخشی از محدوده مناسب تشخيص داده شد، می بايست چندكوپ به صورت آزمايشی استخراج و برای تهيه پلاكهای استاندارد و بررسی سطح صيقلی سنگ از نظر زيبايی و مقاومت به سنگبری ارسال شود.
ح- انجام مطالعات بازاريابی؛
ط- انجام مطالعات اجتماعی؛
ي- انجام مطالعات زيست محيطی؛
ك- تخمين ذخيره در رده ( 322 ) يا ( 332 ) بر اساس دستورالعمل رده بندی ذخاير معدنی؛
ل- انجام مطالعات پيش امكان سنجی؛
م- جمع بندی و تدوين گزارش؛
ن- تعيين بخشها و بلوكهای مستعد برای انجام مطالعات اكتشاف تفصيلی؛
س- ارايه برنامه عمليات مرحله اكتشاف تفصيلی.


4.اكتشاف تفصيلی


اقدامات مرحله اكتشاف تفصيلی به شرح زير است:

الف- بررسی مطالعات پيشين (مراحل شناسايی، پيجويی و اكتشاف عمومی)؛
ب- تهيه نقشه توپوگرافی و زمين شناسی بزرگ مقياس از محدوده گسترش بلوك معدنی مورد نظر به مقياس 1:1000 يا 1:2000 با منحنی ميزانهای مناسب بنا به تشخيص كارشناس، كه در آن مشخصات زير برداشت و نمايش داده شده باشد.

بررسی مرز واحد سنگی مورد نظر با واحدهای سنگی مجاور؛

شيب و امتداد لايه‌ها در نقاط مختلف؛

گسلها، شيب و ميزان جابجايی آنها؛

امتداد و موقعيت محور چينها و مشخصات هندسی آنها؛

شكستگيها و درز و شكافهای اصلي؛

تهيه مقاطع زمين شناسی معدنی، در جهات عرضی و طولی، به منظور نمايش موقعيت زمين شناسی بلوك معدني در بعد سوم؛
ج- باز كردن جبهه كار آزمايشی؛
د- تهيه يك يا چند كوپ از جبهه كار آزمايشی احداث شده، ازبخشهای مورد نظر و تهيه پلاكهای استاندارد ارزيابی؛
ه- حفاری مغزه گيری به تعداد يك يا چند حلقه چاه؛
و- نمونه برداری به منظور تعيين خواص فيزيكی، مكانيكی، شيميايی و كانی شناسی؛

ز- تستهای تكنولوژيكی شامل:

آزمون سايش؛

آزمون صيقل خوردن؛

وزن مخصوص؛

تعيين مقاومت در مقابل اسيدها و بازها؛

تعيين مقاومت در مقابل سولفات سديم يا منيزيم (پنج سيكل بر روي نمونه سنگی)؛

تعيين مقاومت سنگ در مقابل سرما و گرما (ده سيكل)؛

تعيين مقاومت فشاری؛

تعيين مقاومت كششی؛

تعيين مقاومت در برابر ضربه؛

مطالعات پرتوزايی برای سنگهای آذرين و دگرگونی؛

ح- اندازه گيری ژئوتكنيكی؛

ط- بررسيهای زيست محيطی؛

ك- انجام مطالعات بازاريابی صنعتی؛

ل- تخمين ذخيره معدنی در رده های متفاوت؛

م- مطالعات امكان سنجی؛ارايه گزارش نهايی.

1 نظر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.