آنالیز اكتشاف سنگهای تزيينی

آنالیز اكتشاف سنگهای تزيينی

آنالیزهای لازم در اكتشاف سنگهای تزيينی به سه بخش آنالیزهای دفتری،آنالیزهای صحرایی و آنالیزهای اقتصادی تقسیم میشود.


بررسیهای لازم در اکتشاف سنگهای تزیینی

آنالیزهای دفتری

در اين مرحله تمام اطلاعات زمين شناسی، سنگ شناسی، ژئوفيزيكی و زيربنايی موجود در منطقه مورد نظر به همراه نقشه‌های مربوطه جمع آوری میشود. با تحليل اطلاعات جمع آوری شده نمای كلی از ويژگيهای سنگ شناسی، ساختاری، رخدادهای دگرگونی به دست می آيد. علاوه بر بررسی های زمين شناسی مواردی همچون محدوديت های زيست محيطی و عوامل زيربنايی منطقه نيز بايد مورد بررسی قرار گيرد.

آنالیزهای صحرايی

پس از انجام بررسی‌های دفتری، مناطق مستعدی كه در تجزيه و تحليل داده‌های موجود مكان‌يابی شده اند طی مراحل زير مورد بررسيهای صحرايی قرار ميگيرند.

 • نقشه برداری در سطح كلی انجام می‌گيرد.
 • در مكان‌های شناسايی شده بازديدهای مقدماتی برای بررسی وضعيت سنگ شناختی، ساختاری و مشخصات ظاهری انجام ميگيرد.
 • با مشاهده ساختمان سنگ محلی و مصاحبه با مردم بومی، می توان اطلاعات ارزشمندی در مورد استخراج سنگ در گذشته و توان منطقه به دست آورد.
 • كروكی با مقياس مناسب از واحدهای سنگی تهيه شود.
 • استحكام و سلامت كلی سنگ دربخش هايی كه دارای كمترين شكستگی است، از طريق مشاهده ويژگی های ساختاری ارزيابی می‌شود.
 • چند نمونه كوچك از بلوك های ونمونه‌های دستی برای مطالعات كانی شناسی، ارزيابی زيبايی و قابليت برش، ساب و صيقل آن‌ها انتخاب می‌شوند.
 • ذخيره بالقوه محدوده مورد ارزيابی قرار ميگيرد و محدوديتهای زيربنايی و زيست محيطی نيز كنترل ميشود.
 • نقشه توپوگرافی و زمين شناسی بزرگ مقياس تهيه می‌شود. در تهيه نقشه به تغييرات جزيی در نوع سنگها، وضعيت لايه بندی،ساختاری، لايه‌های نفوذی، رنگ، بافت و كانی‌شناسی نيز بايد توجه شود.
 • بررسی الگو و تراكم شكستگيها و مطالعات درزه‌نگاری انجام میشود.
 • بررسيهای ژئورادار به منظور ارزيابی شكستگيهای زيرسطحی كم عمق در صورت امكان انجام شود.
 • به منظور دستيابی به نمونه های سنگ در اعماق و بررسی آنها مغزه گيری انجام شود.
 • به منظور بررسی قابليت كوپ‌دهی و امكان فرآوری در مقياس صنعتی با احداث جبهه كار آزمايشی قله هايی از سنگ استخراج و به سنگبری ارسال شود.

آنالیزهای اقتصادی

 • در بررسيهای اقتصادی مطلوبيت نمونه‌های فرآوري شده دربازار بايد مورد ارزيابی قرار گيرد.
 • بررسيهای فنی و اقتصادی متناسب با مقياس عمليات اكتشافی انجام گيرد.

نتیجه گیری:


سنگهای تزیینی سنگهای طبیعی هستند که جهت استفاده بایستی استانداردهای کیفی بالایی را که با معیارهای زمین شناسی وغیرزمین شناسی تعیین می شوند دارا باشند. ظاهر سنگ ونیز تقاضای بازار دو معیار مهم برای ارزیابی کیفیت سنگ است.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.